Вторник, 21 Февруари 2017

* Овој назив е без предрасуди во однос на позициите за статусот и е во согласност со UNSC 1244 и мислењето на ICJ за декларацијата за независност на Косово.

ИСТОРИЈАТ

„Љубљански процес II: рехабилитација на нашето заедничко наследство“ продолжува по заедничката програма на Советот на Европа / Европската комисија, Заеднички рехабилитационен проектен план / Процена на архитектонското и археолошкото наспедство (ЗРПП/ПААН). ЗРПП/ПААН отпочна во 2003 година и произлезе од Регионалната програма за културно и природно наследство во Југоисточна Европа на Советот на Европа како дел од нивниот придонес кон стабилноста и развојот на демократски, мирни и слободни граѓански општества во Југоисточна Европа. Влијанието на ЗРПП/ПААН и можностите создадени од Европската комисија водат во финалната фаза позната како: Љубљански процес: финансирање на рехабилитација на наследство во Југоисточна Европа, за време на конференцијата организирана од словенечкото ЕУ претседателство на 13-15 мај 2008 год. во Љубљана. Љубљанскиот процес го демонстрираше виталното општествено и економско значење на наследството кое носи корист за заедниците и охрабрува туристички развој на местата со големо историско и симболично значење. Советот на Министри за култура на Југоисточна Европа одржан во Цетиње (Црна Гора) на 23-24 април 2010 год. ја усвои министерската изјава за имплементација на Љубљанскиот процес 2: Рехабилитација на нашето заедничко наследство. Ова беше потврдено од Министерската декларација од Љубљана од ноември 2009 год. за значајните резултати од ЗРПП/ПААН и ги постави основите за продолжување со рехабилитацијата на културното наследство по 2010 год. во надлежност на РСС.

ОПИС

Љубљанскиот процес II ги мобилизира и им помага на меѓусекторските институции и на заинтересирани страни од локално ниво да изготвуваат рехабилитациски проекти за споменици и локалитети во насока на нивно интегрирање во општествените и економските текови, а во контекст на обезбедување финансиски средства и инвестиции за нивна реализација.

Две значајни поенти се: (1) историските места треба да бидат конзервирани по највисоки стандарди; и (2) тие да бидат промовирани на начин кој ќе го максимизира нивниот придонес кон локалната економија, притоа не намалувајќи го нивното културно значење. Рехабилитациските проекти ќе помогнат да се оствари потенцијалот на историската средина и ќе придонесат кон економскиот развој, зголемувањето на вработеноста, стимулирањето на просперитетот и подобрувањето на квалитетот на живот. Водечката идеја е дека културните добра се вредности, дел од решението на предизвиците на економскиот развој а не пречка за него. Рехабилитацискиот процес е базиран на методологијата на ЗРПП/ПААН, која воспостави концептуални насоки дизајнирани да донесат видливи придобивки – и за локалните заедници и за самата ранлива историска средина. Покрај техничките аспекти, Љубљанскиот процес II сака да го промени јавниот и професионалниот став кон нашата историска средина. За да се оствари оваа амбиција, потребно е да се стави акцент на обуките за традиционално занаетчиство, конзервација и практичната поправка на градбите; одржливата конзервација; политиките и бизнис менаџментот; промоцијата (за да се прикажат добрите практики во регионот и пошироко); улогата на културното наследство во просторното планирање, независната проценка и поддршка, процедурите за мониторинг со цел да се осигура дека проектите се придржуваат на најдобрите европски стандарди. Држави корисници на Љубљанскиот процес II се Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Романија, Србија и Косово*. Целите и процедурите на Љубљанскиот процес 2 се дадени во Рамката за општи насоки усвоена од РГКО РСС на нејзиниот пленарен состанок одржан во Цетиње (Црна Гора) на 18-19 октомври 2011 год.

Ljubljana Proces II

BACKGROUND

The programme was nested within the Council of Europe Regional Programme for Cultural and Natural Heritage in South East Europe (RPSEE) as part of their contribution towards the stability and development of democratic, peaceful and free civil societies in South East Europe through rehabilitation and preservation of the built heritage in the region. IRPP/SAAH established a set of conceptual guidelines, underpinned by extensive practical documentation, designed to bring about tangible benefits, both for local communities and for the fragile historic environment itself, emphasizing the regenerative potential of the historic environment

The Ljubljana Process Ministerial Statement considered that the Regional Cooperation Council could become a key partner during the next phase of the Ljubljana Process in order to facilitate the ongoing rehabilitation process for cultural heritage monuments and sites in the region.

It expressed strong commitment to pursuing cultural heritage rehabilitation in South Eastern Europe after 2010. The Regional Cooperation Council (RCC) supported by the Council of Europe and the European Commission received this responsibility. The RCC established a Task Force on Culture and Society (RCC TFCS). The Task Force would be supported by a Secretariat with the responsibility of technical management of its activities and initiatives. This activity benefitted from a multi-annual financial support by the Instrument of the Accession.

Following the priorities set by the RCC Strategy and Work Programme 2011-2013, endorsed by the Heads of State and Governments of the SEECP Participants, the RCC Board, at its meeting on 16 September 2010, adopted a Decision on the Establishment of the RCC Task Force on Culture and Society and its Terms of Reference. Following this, Ministers of Culture from SEE, RCC, European Commission and Council of Europe nominated their representatives to the RCC TFCS, comprising of 16 members.

PARTICIPANTS

ALBANIA

ALBANIA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

ALBANIA

BULGARIA

CROATIA

CROATIA

FYR OF MACEDONIA

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

KOSOVO*

KOSOVO*

MONTENEGRO

MONTENEGRO

ROMANIA

ROMANIA

SERBIA

SERBIA

Greece, Moldova, Turkey and Slovenia, as members of the RCC Task Force on Culture and Society, are observers in the Ljubljana II Process.

OBJECTIVES

The overall objective is to contribute to the institutional capacity building in South East Europe in order to consolidate the stability and development of democratic, peaceful and free civil societies, as well as the revitalisation of communities. Ljubljana Process II aims at implementing a high quality heritage rehabilitation management tool by supporting:

 • development of new perspectives and changing attitudes concerning our historic environment;
 • placement of heritage as a dynamic economic and social asset to sustainable development rather than an impediment to progress, thus striving for its inclusion in sustainable development policies and plans;
 • integrated cross-sector approach to operational heritage management through shared responsibilities and establishment of new partnerships among central and local authorities, public and private stakeholders, and greater roles of community groups and NGOs;
 • stimulation of the mobilization of national and international funding mechanisms to further contribute to the sustainable use of heritage.;
 • greater emphasis on training and promotion of rehabilitation projects and good practices, visibility and awareness raising of the roles and values of heritage for society;the establishment of permanent regional co-operation mechanisms based on renewed national and international partnerships;
 • strengthening regional cooperation between the beneficiaries through regular dialogue, information exchange and coordination of activities;
 • usage of the integrated rehabilitation methodology evolved through the IRPP/SAAH process, contributing to the articulation of a “common language” in heritage management;
 • compliance with the basic professional principles of good practice in conservation and in sustainable development of the historic environment;
 • consideration to the broader heritage implications expressed in The Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Faro Convention, CoE, 2005) on the role and values of heritage in contributing to economic development and the quality of life;
 • conservation not as an objective in itself, but enhanced by a rehabilitation approach, placing heritage as an integral and active part of its social and economic environment.

STRUCTURE

Main Stakeholders

 1. Regional Cooperation Council: oversees the process and secures the sustainability of the set up permanent structures;
 2. European Commission: provides international back-up and financial support for Ljubljana Process;
 3. Council of Europe: sets up and manages the International Expert Pool;
 4. RCC Task Force on Culture and Society: defines the regional political objectives, monitors the progress of the project, sustains long-term implementation of the Ljubljana Process, supports regional cooperation in the field of culture;
 5. RCC TFCS Secretariat: manages the regional implementation of activities and assists the beneficiaries in the financial and technical implementation of the project;
 6. National Task Forces: an inter-ministerial body established by each beneficiary with all relevant stakeholders from national, and local level, responsible for the national implementation of the activities. Comprised of a Project Board (PB), Steering Committee (SC) and Technical Teams TT), it is mainly coordinated by the national Project Coordinator;
 7. International Expert Pool: organized by the CoE and involved in activities on Heritage Assessment Report (HAR) and its monitoring, development of Fundraising and Business Planning strategy, Impact Assessment Studies.
 8. LP Regional Expert Pool: established by the RCCTFCS in October 2013. This body is comprised of regional experts covering more than 10 fields of expertise relevant for cultural heritage rehabilitation that assist various aspects of the Ljubljana Process implementation.
Organigram

METHODOLOGY

The integrated rehabilitation methodology offers an all-encompassing coverage of aspects of heritage management, moving from the broad to the particular in each participant and for each monument. From a broad assessment of the current situation of the architectural and archaeological heritage (Heritage assessment Report) and prioritization of cultural heritage sites (Priority Intervention Lists), its systematic approach provides assistance for each PIL entry in detailed elaboration of its rehabilitation through:

 • Assessment of technical requirements and broad cost estimates for each phase of a proposed intervention (Preliminary Technical Assessment - PTA);

 • Identification of viable and feasible options for the use of cultural heritage sites (Feasibility Study - FB);

 • Planning, securing and management of funds to implement rehabilitation projects (Business Plan - BP).

Therefore, the two main phases of the methodology are:

Heritage Assessment Report
on the current situation of the architectural and archaeological heritage in each country, prepared in collaboration with competent authorities at the national and/or regional level. It briefly presents the legal and institutional framework in relation to the protection and enhancement of heritage, the existing management mechanisms and tools, the resources available (professional, documentary and budgetary). It also takes into consideration the policies and the role given to heritage in society.

Prioritized Intervention List (PIL)
of the buildings and sites of high significance in each of the participant countries with particular regard to important national and/or regional heritage assets considered in urgent need of conservation and/or restoration. It is closely connected to the Heritage assessment report and identifies various types of monuments and sites, including examples of the religious heritage of all denominations.

Preliminary Technical Assessment (PTA)
of each building and site on the PIL is a document that describes the background of the project, its technical status and requirements for its rehabilitation, including broad cost estimates for each phase of proposed intervention, from initial conservation to full rehabilitation. The document was designed to ensure a consistent approach across countries and across project types, presenting methodological guidelines for technical activity. This analysis is a crucial operational tool in the process of attracting potential donors.

Feasibility study (FS)
elaborates and presents the viability of the proposed rehabilitation project. It is a continuation and expansion of the themes outlined in the PIL and developed in the PTA. Three main categories of information appear in these documents used in applications for financial aid:

 • the historic or artistic significance of the monument or site, with particular emphasis on its evolution;
 • the degree of risk or danger of deterioration;
 • and the viability of the proposed project, including its management and sustainability.

Business Plan (BP)
underlines opportunities for investors and fixing conditions for successful rehabilitations, leading to ’consolidating‘ the projects. Business planning is a skill developed as the last part of the evolution of this methodology, not always part of traditional heritage management training. While a feasibility study is about the rehabilitation’s viability, a business plan deals with business growth and sustainability. Its aim is to provide a clear, realistic and practical blueprint for future management of the monument or site, and demonstrate that the goals can be achieved with the resources planned.

ACTIVITIES

The activities undertaken to support the goals and objectives of the Ljubljana Process II fall under five broad categories and are supervised and guided by the RCC TFCS, implemented by the National Task Forces (NTFs) and the RCC TFCS Secretariat and supported by the CoE Expert Pool and Ljubljana Process Regional Expert Pool:

This activity covers all aspects related to the management of the project, and especially coordination between the stakeholders in all beneficiary countries as well as all the national, regional and international partners.

It thus concerns the activities to be implemented by the (1) RCC TFCS, (2) TFCS Secretariat, (3) NTFs, and (4) Expert Advisors. It also includes the important responsibility to foster networking, which can help ensure the regional dimension of the project, the promotion of political objectives, the setting up and consolidation / institutionalisation of the project mechanisms, and generally speaking, the permanent dialogue that has to be maintained in order to stimulate debate and create a receptive environment for the spread of innovative ideas.

This activity refers to the technical steps necessary for the implementation of the integrated rehabilitation methodology, preparation and updating of documentation and its promotion.

The process includes the different steps for obtaining official approval for the rehabilitation project documents (and securing the commitment of the stakeholders towards future implementation), their dissemination and promotion to potential investors, and all actions directed to secure funding for future interventions on the monuments and sites.

The integrated rehabilitation methodology has been refined during the course of the programme. The drawing up of feasibility studies and business plans should be seen as part of a seamless process working out from the PTA (that will have established the significance of the heritage asset and indicated both its vulnerability and susceptibility to change). Together these documents will form the basis of the bidding document to attract funding.

This activity aims at addressing the skills deficit: the shortage of skills and technical resources that are likely to compromise the successful rehabilitation and regeneration of cultural heritage sites. It is focused on strengthening of regional capacities of conservation and overall cultural heritage management.

This activity is related to the promotion of the Ljubljana Process objectives and results, its rehabilitation approach to cultural heritage, consolidated rehabilitation projects and importance of regional cooperation in the field of culture.

Monitoring and evaluation activities measure the impact and benefits of the programme in a number of fields and at a number of levels. The fields comprise (1) the wider economic, social, community and political benefits and (2) conservation and rehabilitation issues (e.g., technical assessments of the quality of intervention, visitor reception, facilities and management structure) of the various projects.

RESULTS

The expected results grouped here are directly related to the objectives of the process, but also correspond to the activities and actions foreseen during its implementation. These results show the progress of LPII towards achieving its objectives. In order to manage and transform the process into a permanent project, they are linked to numerous activities and actions whose outputs should be measurable.

Management tools and executive bodies are elaborated and integrated into administrative procedures:

-National Task Forces with management, advisory and executive bodies are established in each country for the effective implementation of the activities;

-Heritage is integrated into national development strategies, especially in terms ofproject and site management and project marketing

IRPP/SAAH good-practise models are integrated into new laws, national conservation and planning policies, cultural heritage care and management policies. These are approved within the ministries of culture. Furthermore, policies providing specific guidelines on rehabilitation are drafted and put in place.

Regional cooperation and new governance principles are consolidated, augmenting care for the cultural diversity of South East Europe and contributing to the general reconciliation process:

-Permanent cooperation between countries within the region is secured;

-Coordination and shared responsibility for the sustainable development of heritage sites between the state institutions, local authorities and civil society areconsolidated.

Rehabilitation projects are prepared and contribute to the social and economicdevelopment of the partner countries:

-Prioritised Intervention Lists (PILs) are updated each year;

-Preliminary Technical Assessments (PTAs) for the monuments listed on PIL arepublished on the buildings and sites, including global cost estimates that will serve to establish full feasibility studies/business plans at a later stage;

-Feasibility studies for Consolidated Projects chosen as part of the PIL are prepared and published to stimulate funding and follow-up of the rehabilitation;

-Business plans for consolidated projects are prepared and published.

Following the IRPP/SAAH methodology, the rehabilitation projects are promoted bothnationally and internationally to attract funding. With the help of documents drawn for theproject (PTA, FS, BP) grant applications are more easily and accurately drafted and are more apt for success. The implementation of works is monitored to make sure that therehabilitation is completed to European standards.

The implementation of the LPII contributes to human capacity building in the beneficiarycountries through participation in the process and also by direct training resulting in:

-Improved professional capacities, such as conservation and project managementtechniques among national local public institutions and private companies forconservation/rehabilitation of heritage, spatial and urban planning agencies andcompanies, professional associations and NGOs;

-Enlarged number of local experts, capable to transfer new knowledge and skills tolocal service;

-The “training of trainers”: Professional training programmes implementedspecifically to generate the creation of regional and local training teams for securingthe transferability of competencies in restoration, project development and sitemanagement techniques;

-Increased number of publications and guidelines on heritage management andrestoration techniques (printed and electronic editions);

-Database with training opportunities in the field of conservation and heritagemanagement is established and regularly updated.

Awareness is increased about the role and values of heritage in enhancing social andeconomic development and quality of life:

-Monuments and sites are conceived as fragile assets, seen as important for culturalidentity and intercultural environment on the one hand, and a catalyst forsustainable development on the other;

-Heritage is a strong factor in sustainable development policies and contributes toincreasing the quality of life for both individuals and communities;

-LPII directly influences a change in attitudes and stronger respect towards heritage;

-These new attitudes and the LPII objectives are communicated among public andprivate institutions, local authorities, local communities and NGOs, resulting in alarger interest in heritage preservation.

Awareness-raising and promotion shall play altogether a key role in increasing care for heritage, mobilising national and international funds and contribute to regional, national and local policies on sustainable development.Visibility of the rehabilitation projects, their inclusion in the European Heritage Days, national programmes and similar awareness-raising exhibitions, workshops and conferences;

-The promotion of successful projects provides political and public support andcontributes to extending the interest of donors and investors for heritage of SouthEast Europe

-The fact that rehabilitation projects are promoted to investors and funding strategies are established helps in setting up sustainable mechanisms to mobilize national and international funding.

A comprehensive follow-up mechanism is in place to assess the state of progress and ensure the efficient operation of LPII. This mechanism comprises two key actors: theRCC TFCS Secretariatand theProject Coordinators.

The Secretariat assists in developing a network to manage the regional implementation of the activities, and assuring the successful administration of the project.

The Project Coordinators disseminate relevant information, coordinate contributions of national stakeholders and report to their NTFs about the state of progress, transmit information and reports to the Secretariat. They are also responsible to propose to their NTFs their own follow-up mechanism.

Regular monitoring of both the implementation of LPII activities and the interventions onthe rehabilitation projects results in specific recommendations and guidelines. The process is (post)evaluated with regards to its various impacts (political, institutional, collaborative, economic, social etc.) The international Expert Pool assists the development of the evaluation structure.

-The crucial actor of the LPII monitoring mechanism is theRCC TFCS. It monitors the overall progress of activities from 2011-2014. It is supported by theRCC TFCS Secretariat, as well as by the internationalExpert Pool. On the basis of monitoring, RCC TFCS informs RCC, European Commission and Council of Europe about achievements of LPII and advises National Task Forces and other stakeholders on strategic directions, political objectives, cooperation between beneficiaries, developing partnerships, mobilizing funds and sustaining long term implementation of LPII;

-National Task Forces also develop their own monitoring mechanisms;

The implementation of the rehabilitation projects is monitored for qualityassurance;

-The social and economic role of heritage is proven in order to convince thestakeholders to integrate rehabilitation projects into development strategies.

CONTACTS

Ms. Liri Shehaj
Arcitect,
Sector of Antique Architecture,
Institute of Cultural Monuments “Gani Strazimiri”

Tel: +355 4 450 41 53
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Mr. Edin Veladžić
Senior Adviser for European Integration and International Cultural Cooperation,
Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina

Tel: +387 33 492 555
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Ms. Dolya Yordanova
Chief Expert at the International Activities

Cultural Policy Directorate
,
Ministry of Culture

Tel: +359 294 00 913
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Ms. Martina Ivanuš
Senior Advisor Conservator
Directorate for the Protection of Cultural Heritage
Ministry of Culture of Croatia

Tel: +385 1 48 66 636
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Ms. Zana Rama
Department for Cultural Heritage,
Ministry of Culture, Youth and Sports

Tel: +381 38 211 516
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Ms. Jelena Žarić
International Cooperation, Directorate for Protection of Cultural Heritage
Ministry of Culture of Montenegro

Tel: +382 41 232 540
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Ms. Dana Mihai
Scientific Director of the National Institute for Heritage
Tel: +402 133 66073
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Ms. Estela Radonjic Zivkov
Republic Institute for the Protection of Cultural Monuments
Tel. +381 11 245 786
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Mr. Nenad Lajbenšperger
Historian-Conservator,
Republic Institute for the Protection of Cultural Monuments

Tel. +381 11 245 4786
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Ms. Kristina Biceva
Adviser on International Projects and Activities in the Field of Protection of Cultural Heritage,
Cultural Heritage Protection Office,
Ministry of Culture

Tel: +389 2 3240 637
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Upcoming events